• برگه درخواست (تکمیل شده) پذیرش توسط گروه هدف یا قیم قانونی وی به همراه کپی برابر اصل قیم نامه
 • برگه دستور قضایی مبنی بر پذیرش گروه هدف، مجهول الهویه و بی سرپرست
 • فتوکپی صفحه اول و دوم شناسنامه و کارت ملی گروه هدف و قیم قانونی
 • شش قطعه عکس ۴*۳
 • برگه تکمیل شده ارزیابی پزشکی
 • فرم تکمیل شده کمیسیون پزشکی تعیین نوع و شدت معلولیت و در صورت نیاز نظریه تخصصی و پاراکلینیکی
 • گزارش مددکاری جامع از وضعیت اقتصادی اجتماعی خانوار
 • پاسخ آزمایش های پزشکی گروه هدف
 • دفترچه بیمه) در صورت داشتن بیمه درمانی)
 • کپی اجاره نامه منزل و یا سند مالکیت منزل مسکونی
 • مدارک و سوابق پزشکی) برگه پزشکی قانونی برای زنان و دختران و کودکان اسیب دیده و در معرض آسیب)
 • نتایج استعلام از کمیته امداد، بیمه یا سایر سازمانها در صورت نیاز جهت تعیین میزان مشارکت ماهیانه آن دستگاهها به مراکز شبانه روزی
 • نتایج استعلام از دادگستری در خصوص اموال و دارایی های توانخواه محجور و بی سرپرست حسب نیاز