به مراکزی گفته می شود که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی تاسیس و تحت نظارت سازمان، ضمن نگهداری از افراد واجد شرایط در تمام ساعات شبانه روز (۲۴ ساعته)، خدمات توانبخشی و مراقبتی را ارائه می دهد.

افراد واجد شرایط

عبارتند از معلولان، سالمندان، بیماران روانی مزمن و مبتلایان به اختلالات نافذ رشد که معلولیت یا ناتوانی ایشان به تایید کمیسیون تعیین نوع و شدت معلولیت استان رسیده باشد و به تشخیص کمیته توانبخشی (شهرستان _ استان) نیازمند خدمات مراقبتی توانبخشی به صورت شبانه روزی یا روزانه باشند.

گروه هدف مجهول الهویه و بی سرپرست

به افرادی اطلاق می شود که بنا به حکم مراجع قضایی محجور و فاقد هویت مشخص بوده، سرپرست و قیم قانونی نداشته و یا قادر به اعلام هویت فردی خود نیست.

گروه هدف بی بضاعت

به افرادی اطلاق می گردد که بنا به تشخیص واحد مددکاری بهزیستی و استعلام های انجام گرفته، خانواده/ سرپرست یا قیم وی بدون حمایت سازمان توان مالی لازم جهت رسیدگی یا بهره گیری از خدمات توانبخشی لازم جهت بازتوانی معلول را ندارد.